fbpx

Warszawska Kolej Dojazdowa we współpracy z Urzędem Miasta Milanówka przygotowała akcję „Zielono nam”, podczas której 17 czerwca rozdawane będą sadzonki drzew iglastych i liściastych. Będzie można je otrzymać na peronie przystanku osobowego Milanówek Grudów oraz na terenie Urzędu Miasta w Milanówku przy ul. Kościuszki 45.

Przewoźnik w informacji dotyczącej inicjatywy podaje, że przyroda, równowaga ekologiczna, otaczający nas krajobraz oraz komfort życia w małych ojczyznach są dla niego bardzo ważne. Stąd też pomysł na akcję „Zielono nam” i zaangażowanie gmin oraz pasażerów Warszawskiej Kolei Dojazdowej w pomoc w nasadzeniach kompensacyjnych po usunięciu drzew na odcinku linii Grodzisk Mazowiecki – Podkowa Leśna na potrzeby budowy drugiego toru. W tym celu WKD podjęła współpracę z samorządami, na terenie których prowadzona jest inwestycja.

Do tegorocznej akcji rozdawania drzewek i ich nasadzania włączyła się gmina Milanówek, pomagająca w przekazaniu sadzonek. Chęć udział w wydarzeniu potwierdziła także gmina Grodzisk Mazowiecki, której WKD przekazała 50 sztuk drzew lipy, jakie zostaną posadzone na terenie przestrzeni publicznej Gminy. W następnym roku przedsięwzięcie będzie kontynuowane we współpracy z innymi podmiotami wyrażającymi gotowość do zaangażowania się w akcję.

W ramach inicjatywy „Zielono nam”, w dniu 17.06.2021 r. (czwartek) na peronie przystanku osobowego Milanówek Grudów oraz na terenie Urzędu Miasta w Milanówku zostanie rozdanych łącznie 500 sztuk sadzonek drzew liściastych i iglastych. Będą one wydawane za okazaniem ważnego biletu okresowego WKD lub skasowanego nie później niż 01.05.2021 r. biletu jednorazowego WKD (tj. skasowanego w okresie od 01.05.2021 r. do 17.06.2021 r. włącznie). Akcja trwać będzie w godzinach 11:30-14:00 lub do wyczerpania zapasów. Jedna osoba za okazaniem ww. biletu może otrzymać jedną sadzonkę.

Źródło tekstu: WKD/Serwis Kolejowy

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że według najnowszych danych obejmujących punktualność kolejowych przewozów pasażerskich, z wyszczególnieniem przewoźników kolejowych przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund, opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego, w I kwartale 2021 r. była najpunktualniejszym przewoźnikiem pasażerskim w kraju, uzyskując wskaźnik punktualności na poziomie 99,72%.

Wypracowanie przez Warszawską Kolej Dojazdową w ciągu I kwartału 2021 r. niezwykle wysokiego wskaźnika punktualności kursowania pociągów w ramach świadczonych usług przewozowych, przewyższającego o 0,2% rezultat z IV kwartału 2020 r., było możliwe dzięki uwarunkowaniom organizacyjno-eksploatacyjnym, stanowiącym nieodmiennie mocne atuty, jakie spółka jest w stanie wykorzystać za pośrednictwem wypełniania połączonych funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej. Spośród korzyści, jakie płyną z połączenia tych funkcji na pierwszym miejscu znajduje się możliwość skrócenia ścieżki decyzyjnej w zakresie zapewnienia szybkiej reakcji i podjęcia działań interwencyjnych w sytuacji wystąpienia zdarzeń awaryjnych, niebezpiecznych i losowych – zarówno po stronie eksploatowanego taboru kolejowego, jak i użytkowanej infrastruktury kolejowej.

Drugim z istotnych czynników pozostaje optymalnie zaplanowany i wdrożony do realizacji roczny rozkład jazdy pociągów WKD. Oferta przewozowa WKD w tym segmencie świadczonych usług opiera się na konstrukcji cyklicznego rozkładu jazdy, charakteryzującego się wyprawianiem pociągów w poszczególnych relacjach w równych taktach oraz powtarzalnych przedziałach czasowych po upływie każdej godziny – bez względu na porę dnia lub dzień tygodnia. Stwarza to możliwość zapewnienia niezbędnych rezerw oraz wpływa na niską podatność na ewentualne zakłócenia i opóźnienia.

Źródło: Wkd.com.pl

Wysoki wskaźnik punktualności przewozów w ujęciu miesięcznym oraz kwartalnym spółka WKD zawdzięcza również zrealizowanym w minionych latach przedsięwzięciom inwestycyjnym w zakresie zakupu nowego taboru oraz modernizacji infrastruktury kolejowej, wypełniającym zobowiązania zawarte w umowach zawieranych z Organizatorem Przewozów – Samorządem Województwa Mazowieckiego. Zrealizowane inwestycje w modernizację i rozbudowę elementów infrastruktury kolejowej umożliwiły nie tylko odtworzenie jej podstawowych parametrów użytkowych, ale przede wszystkim podwyższenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa. Przeprowadzone działania objęły szereg branż, na czele z infrastrukturą drogową (torową), sieciową i elektroenergetyczną. Wszystkie zrealizowane w wymienionych obszarach działania umożliwiają prowadzenie ruchu pociągów na poszczególnych szlakach z założoną prędkością rozkładową, bez wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń tymczasowych.

Niska usterkowość eksploatowanego taboru i elementów infrastruktury kolejowej, ściśle powiązana z osiąganymi rezultatami przewozowymi, jest także rezultatem posiadania własnego zaplecza utrzymaniowego – przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum zlecania usług do realizacji przez podmioty zewnętrzne. Spółka posiada wysoko wykwalifikowany personel, wykonujący czynności w zakresie okresowych przeglądów, konserwacji i modernizacji elementów sieci trakcyjnej, drogi kolejowej wraz z obiektami inżynieryjnymi, urządzeń elektroenergetyki, sterowania ruchem kolejowym, zabezpieczenia przejazdów kolejowych oraz telekomunikacji i systemów transmisji danych. Czynności przeglądowe w przeważającej mierze wykonywane są w porze przerwy nocnej, ograniczając do minimum ryzyko wystąpienia usterek i awarii, skutkujących poważnymi zaburzeniami dla regularności i niezawodności przewozów pasażerskich.

Wysokie wskaźniki punktualności przewozów na linii WKD to także rezultat przyjętej od początku stanu epidemii COVID-19 strategii stawiającej na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Stanowi ona wyznacznik dla całokształtu podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną, mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD udało się uniknąć negatywnych skutków, implikujących konieczność ograniczenia oferty przewozowej ze względu na braki kadrowe.

Spółka WKD oferuje aktualnie standardową organizację przewozów, bez jakichkolwiek ograniczeń, zakładającą uruchomienie w dni powszednie 192 połączeń w ramach obowiązującego rocznego rozkładu jazdy pociągów. Warszawska Kolej Dojazdowa jest równocześnie przygotowana do wszelkich niezbędnych modyfikacji w sposób elastyczny, dostosowany do bieżącego zapotrzebowania, które podlega ciągłemu monitorowaniu i raportowaniu. Od początku 2021 roku w ramach całorocznego planu eksploatacyjnego obsługę linii kolejowej zapewnia równocześnie 14 pojazdów w ruchu.

Osiągane regularnie w kolejnych kwartalnych okresach rozliczeniowych wskaźniki punktualności przewyższające znacznie próg 99,5% wciąż plasują Warszawską Kolej Dojazdową w szczycie czołówki wśród europejskich przewoźników i operatorów pasażerskiego regionalnego transportu kolejowego. Na najbardziej zbliżonych do warunków polskich z punktu widzenia sposobu kalkulacji i monitorowania opóźnień połączeń regionalnych na sieciach kolei niemieckich i szwajcarskich wskaźniki punktualności nie przekraczają poziomu 98%. Koleje hiszpańskie i francuskie, z wyłączeniem połączeń realizowanych przez pociągi dużych prędkości, w ramach podstawowego progu czasowego dla kalkulacji opóźnień do 60 minut odnotowują wskaźniki w przedziale ok. 90-95%.

Podejmowane na bieżąco działania wpisują się w dążenie spółki do zapewnienia jak najwyższej konkurencyjności w ramach prowadzonej działalności podstawowej obejmującej organizację i realizację kolejowych przewozów pasażerskich z najwyższą niezawodnością, bezpieczeństwem, komfortem oraz o odpowiednią intensywnością i sprawnością. Znajduje to odzwierciedlenie w statystykach kwartalnych publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego.

Źródło tekstu: Wkd.com.pl/Serwis Kolejowy

Warszawska Kolej Dojazdowa rozpoczęła kampanię informacyjną „Twoja bezpieczna WuKaDka”. Inicjatywa zwraca uwagę na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych oraz kształtuje postawy i zachowania sprzyjające bezpieczeństwu na terenie kolejowym.

WKD jako przewoźnik i zarządca infrastruktury poprawia bezpieczeństwo i komfort podróży swoich pasażerów. W tym celu Spółka podejmuje szereg działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie kolejowym, a w szczególności na przejazdach kolejowo-drogowych zlokalizowanych na jej linii.

Działania WKD w dążeniu do poprawy warunków bezpieczeństwa w 2018 roku zostały docenione przez Urząd Transportu Kolejowego. Podczas jubileuszowej Gali z okazji 15-lecia funkcjonowania UTK połączonej z finałem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” WKD sp. z o.o. została uhonorowana w kategorii „rozwiązanie techniczne”. Statuetka „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” została przyznana spółce za zrealizowanie i wdrożenie do użytkowania przedsięwzięcia związanego z zabudową samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w obrębie przejazdów kolejowych kategorii D (samoczynnego systemu ostrzegania) na linii WKD. Uznanie Kapituły konkursowej dla działań na rzecz bezpieczeństwa wysoko podniosło poprzeczkę dla kolejnych inicjatyw podejmowanych przez WKD.

„Kwestie bezpieczeństwa są dla nas bardzo ważne. Chcemy, aby zarówno podróżni i uczestnicy ruchu drogowego mogli bezpiecznie dotrzeć do celu swojej podróży. Stąd pomysł kampanii „Twoja bezpieczna WuKaDka”, której głównym celem jest zachęcenie kierowców do rozwagi i zdjęcia nogi z gazu przed przejazdem kolejowym” – zaznacza Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

Kampania społeczna „Twoja bezpieczna WuKaDka” rozpoczęła się 6 maja. WKD jako organizator wraz z partnerami zaproszonymi do projektu podejmie w ramach tej kampanii szereg akcji uświadamiających o niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą brak rozwagi, brawura na drogach czy pośpiech, które są najczęstszymi przyczynami śmiertelnych wypadków z udziałem uczestników ruchu drogowego. Komendy Powiatowe Policji z Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa będą prowadziły kontrole drogowe w najbliższej okolicy przejazdów kolejowych. W ramach działań kontrolnych kierowcy otrzymają od policjantów specjalnie opracowaną ulotkę informacyjną dotyczącą zagrożeń związanych z kolizją samochodu z pociągiem. Dodatkowo we współpracy z pozostałymi partnerami kampanii będą podejmowane zadania związane z uwrażliwieniem mieszkańców gmin, przez które przebiega linia WKD, na zagrożenie życia i zdrowia do których może dojść z udziałem pociągów na przejazdach WKD. Ponadto warszawska spółka wspólnie z partnerami medialnymi będzie zachęcać do właściwych zachowań na terenie kolejowym. Wywiady i audycje poświęcone tej tematyce będą prowadzone cykliczne, co miesiąc, od maja do listopada.

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. realizując kampanię „Twoja bezpieczna WuKaDka” zachęca do dialogu uczestników ruchu drogowo-kolejowego, a także zwraca uwagę lokalnej społeczności na problem właściwego zachowania kierowców, rowerzystów i pieszych. WKD chce dotrzeć do wszystkich uczestników ruchu drogowego i uwrażliwić ich na zagrożenie panujące na przejazdach kolejowych.

Źródło: Wkd.com.pl

Źródło tekstu: Wkd.com.pl/Serwis Kolejowy

Pandemia po raz kolejny przybrała na sile a jej dynamiczny przebieg motywuje większość osób do przestrzegania zaleceń sanitarnych. Jednak w tym trudnym czasie wszyscy pasażerowie muszą zdawać sobie sprawę, że to od ich odpowiedzialnego zachowania zależy, czy transmisja zakażeń koronawirusem straci na sile. Dlatego „zachowujmy się odpowiedzialnie” – czytamy na stronie WKD.

Warszawska Kolej Dojazdowa przypomina pasażerom, że w dalszym ciągu obowiązuje zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki - chusty, „kominy”, przyłbice i szaliki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem. Bardzo ważna są również częsta dezynfekcja rąk oraz zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego w przestrzeni publicznej. Przewoźnik gorąco zachęca aby w pociągach, na przystankach, w kasach i innych wspólnie użytkowanych miejscach zasłaniać skutecznie drogi oddechowe. WKD przypomina pasażerom, że odpowiedzialne zachowanie wpływa na ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii oraz ryzyka zakażenia COVID-19.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, w celu ograniczenia kontaktu pasażerów z przyciskami otwierania drzwi w pociągach, Warszawska Kolej Dojazdowa przywróciła zasadę automatycznego ich otwierania przez maszynistę. Ponadto WKD przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 nadal regularnie dezynfekuje i ozonuje pojazdy aby zminimalizować transmisję wirusa.

Aktualne informacje, nt. strategii walki z epidemią i profilaktyki zdrowotnej w walce z COVID-19 dostępne są [tutaj].

Źródło tekstu: Wkd.com.pl/Serwis Kolejowy

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od 1 kwietnia 2021 r. wprowadza nową ofertę przewozową, tj.: Bilet Miejski dla mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki uprawniający do jednorazowego przejazdu linią WKD w tzw. „strefie miejskiej” ograniczonej przystankami Grodzisk Maz. Radońska – Grodzisk Maz. Jordanowice – Grodzisk Maz. Piaskowa - Grodzisk Mazowiecki Okrężna. Bilet będzie mógł nabyć mieszkaniec Gminy Grodzisk Mazowiecki, posiadający Grodziską Kartę Mieszkańca.

Sprzedaż biletu prowadzona będzie we wszystkich kasach biletowych, stacjonarnych automatach biletowych oraz po uruchomieniu nowej strony internetowej za pośrednictwem dostępnego Systemu internetowej sprzedaży biletów WKD.

Opłata za Bilet Miejski Gminy Grodzisk Mazowiecki wynosi 2,26 zł.

W związku z wprowadzeniem w/w oferty od 1 kwietnia 2021 r. zniesiona zostaje dotychczasowa oferta Bilet miejski obowiązująca wspólnie w obrębie miast Grodzisk Mazowiecki i Podkowa Leśna (o której mowa w zakładce Dla pasażerów/Oferty dla pasażerów/Bilety jednorazowe miejskie lub w §26 Taryfy osobowej i bagażowej WKD).

Mając na uwadze powyższe, zwroty biletów jednorazowych z ulgą handlową 45% z nieobowiązującej oferty, przyjmowane i rozpatrywane będą przez WKD. Wniosek o zwrot biletu można złożyć w dowolnej kasie biletowej WKD lub korespondencyjnie na adres Spółki na formularzu do zgłaszania reklamacji, skargi i wniosku. We wniosku należy podać dane osobowe, formę zwrotu należności – przelewem (numer rachunku bankowego), gotówką (odbiór należności w kasie w siedzibie WKD. Kasa czynna w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 8:30-14:00. ), przekazem pocztowym (potrącona zostanie opłata za realizację przekazu) oraz dołączyć oryginały zwracanych biletów.

Warunki taryfowe oferty Bilet Miejski dla mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz formularz do zgłaszania reklamacji, skargi i wniosku dostępne są [tutaj].

Źródło tekstu: Wkd.com.pl/Serwis Kolejowy

Na przejeździe kolejowym przy ul. Jutrzenki, tuż obok przystanku Warszawa Salomea w warszawskiej dzielnicy Włochy, doszło wczoraj do groźnej kolizji. Około godziny 15:25 kobieta kierująca samochodem osobowym wjechała wprost pod pociąg WKD. Trójka podróżujących z nią dzieci trafiła do szpitala – informuje portal stołecznego wydania „Gazety Wyborczej”.

Skład Warszawskiej Kolei Dojazdowej jechał ze stacji Warszawa-Śródmieście do Podkowy Leśnej. Media donoszą, że w momencie kolizji pociąg był już bliski wyhamowania, dlatego siła uderzenia w osobowego Volkswagena Polo nie była duża. Po zderzeniu samochód był pchany po torach przez kilkadziesiąt metrów.

Do zdarzenia zostały wezwane służby ratownicze oraz policja. Z informacji przekazanych przez funkcjonariuszy wynika, że wszyscy pasażerowie samochodu zdołali opuścić pojazd o własnych siłach – jeszcze przed przybyciem ratowników na miejsce. Poszkodowani odnieśli lekkie obrażenia. Trójka dzieci została przewieziona do szpitala w celu obserwacji. Kierująca volkswagenem była trzeźwa.

W opublikowanym komunikacie WKD przekazała, że w związku z kolizją zablokowane były oba tory: tor nr 1 w kierunku Grodziska Mazowieckiego i tor nr 2 w kierunku Warszawy. Ruch został wznowiony ok godziny 17:30. Dwie godziny później wszystkie pociągi przewoźnika kursowały już zgodnie z rozkładem jazdy. Wyjaśnieniem przyczyn kolizji zajmuje się policja.

pg

W 2020 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało niemal 95% pociągów pasażerskich i nieco ponad 46% składów towarowych. Punktualność poprawiła się w porównaniu z 2019 r. Także w przypadku tego parametru widoczny był wpływ epidemii koronawirusa.

Odsetek punktualnych pociągów pasażerskich wzrósł z 92,46% w 2019 r. do 94,62% w 2020 r. W 2020 r. uruchomiono o 135 tys. mniej (7,9%) pociągów niż rok wcześniej. Mniejszy ruch na torach sprawił, że zwiększyła się przepustowość linii i pociągi były mniej narażone na czynniki powodujące opóźnienia.

Podobnie sytuacja wyglądała w przewozach towarowych – mniejsza liczba pociągów pasażerskich posiadających co do zasady pierwszeństwo na liniach kolejowych spowodowała, że pociągi towarowe pokonywały trasy szybciej i były mniej narażone na przestoje, oczekiwanie na przepuszczenie pociągu pasażerskiego itp.  Punktualność pociągów towarowych wzrosła z 41,62% w 2019 r. do 46,11% w 2020 r.

Zwiększenie punktualności pociągów w 2020 r. było nieprzewidywanym, lecz pozytywnym skutkiem pandemii koronawirusa. Z jednej strony mniejsza liczba pociągów sprawniej poruszała się po mniej zatłoczonej sieci, a z drugiej strony zdarzały się sytuacje, że wprowadzone ograniczenia i obostrzenia sanitarne wydłużały czas wsiadania i wysiadania podróżnych powodując pewne opóźnienia. Wśród przyczyn opóźnień pociągów pasażerskich nadal duży udział mają te związane z taborem – w 2020 r. ponad 25% łącznego czasu opóźnień pociągów spowodowane było przez usterki i defekty składów i pochodne tego typu problemów – podsumowuje wyniki punktualności pasażerskiej i towarowej w 2020 r. dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

IV KWARTAŁ 2020

Od października do grudnia 2020 r. do stacji końcowej punktualnie dojechało 93,75% pociągów pasażerskich (przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund). Najwyższy współczynnik punktualności odnotowano w listopadzie – 94,68%. W październiku pociągi były punktualne w 93,35%, a w grudniu – 93,25%. Przewoźnicy pasażerscy w ostatnim kwartale 2020 r. uruchomili ponad 427 tys. pociągów pasażerskich (wzrost o prawie 8 tys. pociągów względem III kwartału). Odwołanych zostało ponad 3,2 tys. pociągów pasażerskich. Średnie opóźnienie wyniosło 21 minut (tyle samo co w III kwartale 2020 r.).Najwyższy wskaźnik punktualności osiągnęła Warszawska Kolej Dojazdowa (99,52%). PKP Intercity zanotowało punktualność na poziomie 87,24%.

Więcej danych w zakresie punktualności pociągów pasażerskich zostało ujętych jest w opracowaniu Punktualność pociągów pasażerskich w 2020 r.

W IV kwartale 2020 r. punktualnych było 43,81% pociągów towarowych. Najwyższy współczynnik punktualności odnotowano w grudniu – 44,70%. W październiku pociągi były punktualne w 43,57%, a w listopadzie – 43,20%. Średnie opóźnienie pociągu towarowego w ostatnim kwartale 2020 r.  wyniosło 637 minut (wzrost z 588 minut w III kwartale). Przewoźnicy kolejowi w tym czasie uruchomili ponad 115 tys. pociągów towarowych (wzrost o prawie 7 tys. pociągów względem III kwartału), zaś prawie 8,1 tys. pociągów towarowych zostało odwołanych.

Szczegółowe wyniki punktualności w przewozach kolejowych za IV kwartał 2020 r. znajdują się w dziale Statystyka przewozów pasażerskich oraz Statystyka przewozów towarowych. Dołączono do nich również interaktywne wykresy wizualizujące podstawowe informacje o statystykach punktualności.

Źródło tekstu: UTK

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że dobiegło końca podsumowywanie bardzo trudnego w obszarze pasażerskich wyników przewozowych 2020 roku. Według zgromadzonych danych w ubiegłym roku z pociągów spółki WKD skorzystało mniej pasażerów w porównaniu z rekordowym w historii przedsiębiorstwa rokiem 2019. Przewozy w 2020 roku zamknęły się na poziomie 4 615 738 pasażerów, co jest rezultatem o 47,53% niższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego, w którym pociągi uruchamiane przez spółkę przewiozły blisko 8,8 mln pasażerów – najwięcej od chwili rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Po pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku, w których utrzymane zostały notowane od kilku lat bardzo obiecujące, wysokie tendencje wzrostowe w zakresie liczby przewożonych pasażerów nastąpił niezwykle trudny dla wszystkich czas, zarówno dla podróżnych, jak i personelu organizującego oraz realizującego usługi przewozowe w transporcie publicznym. Z uwagi na wprowadzone liczne restrykcje w związku ze stanem epidemii COVID-19, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego, od przełomu I i II kwartału, tj. od końca marca do połowy maja br. nastąpił znaczny spadek liczby przewożonych pasażerów.

Po okresie spadku o ok. 85% z poziomu 700-800 tys. pasażerów notowanego na początku roku do niespełna 120 tys. w miesiącu kwietniu, począwszy od maja obserwowano odbicie, zaś każdy kolejny miesiąc poprawiał wynik względem poprzedniego, wykazując utrzymującą się tendencję systematycznego wzrostu i stopniowego powrotu do normalności. Wyniki przewozowe uzyskane w miesiącu czerwcu przekroczyły granicę 300 tys. pasażerów, co oznaczało obniżenie o niespełna 56% w stosunku do rezultatu osiągniętego w poprzednim roku, liczba podróżnych w miesiącu lipcu przekroczyła 360 tys., co stanowiło nieco ponad 47% mniej względem analogicznego okresu 2019 roku, w sierpniu odnotowano blisko 375 tys. pasażerów, tj. 45% poniżej poziomu roku ubiegłego. Równie obiecujący był wrzesień, w którym z usług spółki WKD skorzystało ponad 460 tys. pasażerów.

Dane przewozowe uzyskane za 9 miesięcy 2020 roku pozwalały z ostrożnym optymizmem patrzyć w przyszłość, w której powoli, ale systematycznie odbudowywane będą rola i znaczenie współczesnej kolei, w tym również WKD, jako bezpiecznego i niezawodnego środka transportu w codziennych dojazdach do miejsc pracy, nauki, kultury, turystyki i wypoczynku. Niestety, IV kwartał 2020 roku, w którym w związku z drugą falą pandemii COVID-19 przywrócono większość obowiązujących w okresie wiosennym obostrzeń, w tym m.in. ograniczenia w nauczaniu, handlu, usługach czy przemieszczaniu się ludności, spowodował głębokie odwrócenie się tendencji wzrostowych. Spadek wyników przewozowych w ujęciu miesiąc do analogicznego miesiąca roku poprzedzającego ponownie przekroczył 60%, w liczbach bezwzględnych osiągając wartość poniżej 270 tys. pasażerów. Wyniki przewozowe na linii WKD osiągnięte w ciągu 2020 roku w porównaniu do 2019 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Warszawska Kolej Dojazdowa od początku stanu zagrożenia epidemicznego podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. W sytuacjach, w których jest to niezbędne, kierunkowe decyzje mogą ulegać stosownym korektom, w sposób operatywny do występujących okoliczności. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD udało się dotychczas uniknąć negatywnych skutków związanych ze stanem epidemii. Szczególne znaczenie w tym zakresie miały również podjęte te działania, które uchroniły spółkę WKD przed jeszcze większym spadkiem popytu na oferowane usługi przewozowe.

Podjęte dotychczas działania i inicjatywy umożliwiły zapewnienie należytej dbałości o wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego pasażerów i pracowników transportu kolejowego w ramach realizacji usługi przewozowej o określonej wydajności i niezawodności:

Rozwój sytuacji związanej ze stanem epidemii, w tym zachowania podróżnych w zakresie wyboru określonego środka transportu w dojazdach do pracy, usług czy innych codziennych lub okazjonalnych potrzeb nieustannie podlega uważnemu, bieżącemu monitorowaniu. Spółka WKD jest przygotowana do obsługi wzrastających potoków przewozowych, zarówno z organizacyjnego, jak i z techniczno-eksploatacyjnego punktu widzenia, posiadając odpowiednie zasoby kadrowe i techniczne.

Podkreślić należy niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego podróżnych, jak również personelu obsługującego przewozy. Prognozuje się, iż w miarę dalszej sukcesywnej redukcji ograniczeń, w proporcjonalnym zakresie możliwy będzie powrót do popytu na przewozy. Spółka WKD oferuje obecnie standardową organizację przewozów, tj. uruchomienie w dni powszednie 192 połączeń w ramach obowiązującego rocznego rozkładu jazdy pociągów. Warszawska Kolej Dojazdowa pozostaje równocześnie przygotowana do wszelkich modyfikacji w sposób elastyczny, dostosowany do aktualnego zapotrzebowania, które jest na bieżąco monitorowane i raportowane. W ciągu 2020 roku w ramach całorocznego planu eksploatacyjnego, kontynuowano obsługę linii kolejowej z równoczesnym udziałem 14 pojazdów w ruchu.

Rozkład jazdy zachował swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Do stabilnej oferty przewozowej dołączyła wspomniana wysoka punktualność i niezawodność kursowania pociągów WKD, która pozostając na poziomie oscylującym w pobliżu 99,5% w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego plasuje spółkę na pierwszym miejscu wśród krajowych przewoźników pasażerskich. Podkreślić należy, że taki rezultat nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie, organizację i zarządzanie przewozami na linii WKD.

Warszawska Kolej Dojazdowa do istotnych aspektów zapobiegających nasileniu bądź utrwaleniu się niekorzystnych tendencji w dynamice zmian liczby przewożonych pasażerów, zalicza wprowadzone w ciągu 2020 roku nowe oferty oraz podjęte inicjatywy w ramach świadczonych usług. Oferta przewozowa WKD to nie tylko stabilny i cykliczny rozkład jazdy, nowe oferty przewozowe i systematycznie rozbudowywane kanały sprzedaży usług. Spółka wspólnie z lokalnymi samorządami wypracowuje również nowe propozycje i rozwiązania dedykowane poszczególnym grupom podróżnych. Obok wprowadzonej od początku lipca 2020 roku wspólnie z gminą Michałowice nowej oferty pn. „Bilet Michałowiczanina”, w miesiącu sierpniu podróżujący pociągami na linii WKD zyskali nową infrastrukturę w ramach systemu „Parkuj i Jedź” oraz nowe urządzenia umożliwiające samodzielny zakup biletów.

Wszystkie działania spółki WKD pozostają niezmiennie ukierunkowane na prowadzenie przewozów pasażerskich o odpowiedniej intensywności i sprawności, a także o najwyższym komforcie i bezpieczeństwie. Stanowi ono wyznacznik dla całokształtu podejmowanych przez spółkę WKD działań, aby uczynić podróż bezpieczną, komfortową i niezawodną – w codziennych dojazdach do tych wszystkich miejsc w celach związanych z aktywnościami, które mogą systematycznie zwiększać swój udział w życiu społeczno-gospodarczym w ramach łagodzenia istniejących obostrzeń, w powiązaniu z aktywnymi działaniami na rzecz walki z epidemią COVID-19.

Tabelaryczne i graficzne zestawienie wyników przewozowych w latach 2019-2020.

Źródło: Wkd.com.pl

Źródło tekstu: Wkd.com.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram