fbpx

Wstępna kwalifikacja projektów polega na przeprowadzeniu naboru wniosków o udzielenie pomocy publicznej na projekty dotyczące modernizacji wagonów towarowych.

Zakres projektów ma dotyczyć zmniejszenia emisji hałasu polegającego na zastąpieniu żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi oraz dostosowaniu pozostałych elementów wagonów towarowych do tego zastąpienia w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz na dokonaniu ich wstępnej oceny przez CUPT pod kątem kwalifikowania się projektu do otrzymania pomocy.

Wstępna kwalifikacja ma charakter fakultatywny, służy umożliwieniu potencjalnym beneficjentom jak najwcześniejszego rozpoczęcia prac nad realizacją projektów. Projekty te są objęte zasadami udzielania pomocy publicznej. Wniosek o udzielenie pomocy publicznej ma na celu wstępne potwierdzenie spełnienia zasad zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym UE.

Rozpoczęcie prac w ramach projektu przed złożeniem wniosku oraz otrzymaniem wstępnego potwierdzenia, że projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy, powoduje brak spełnienia jednego z warunków zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym UE – tzw. efektu zachęty i oznacza brak możliwości udzielenia dofinansowania (pomocy publicznej). [1]

Rozpoczęcie prac rozumiane jest jako rozpoczęcie robót związanych z inwestycją będącą przedmiotem dofinansowania lub pierwsze wiążące zobowiązanie do zamówienia sprzętu lub inne zobowiązanie, w wyniku którego niemożliwe jest już wycofanie się z inwestycji.

Pozytywne rozpatrzenie ww. wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem wnioskodawcy pomocy publicznej objętej wnioskiem. Złożenie wniosku o udzielenie pomocy publicznej oraz wynik jego oceny nie warunkuje możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz uzyskania dofinansowania.

Nabór wniosków, wybór projektów do dofinansowania oraz udzielenie pomocy publicznej zostaną dokonane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 185).

Wybór projektów do dofinansowania nastąpi w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.). Zgodnie z art. 52 ww. ustawy, podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu. Umowa ta może zostać zawarta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania. Jednym z horyzontalnych kryteriów merytorycznych II stopnia jest kryterium dotyczące zgodności projektu z przepisami o pomocy publicznej.

Wnioski mogą być składane przez podmioty planujące korzystać z dofinansowania na realizację projektów z zakresu zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe, przed rozpoczęciem prac w ramach projektów. Centrum Unijnych Projektów Transportowych wstępnie ocenia, czy dany projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy.

Złożenie wniosku jest możliwe w terminie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie dla projektu, z zastrzeżeniem, że po terminie zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, mogą być składane do CUPT jedynie wnioski o udzielenie pomocy publicznej dotyczące projektów, dla których został złożony wniosek o dofinansowanie, a po rozstrzygnięciu konkursu dla projektów wybranych do dofinansowania.

Jak złożyć wniosek?

Do dokumentu należy dołączyć podpisany wydruk zakładki „WOUPP Dofinansowanie” z pliku „Pomocniczy arkusz ciche hamulce WOUPP”. [Wzór wniosku] oraz [arkusz pomocniczy] są dostępne na stronie CUPT.

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail cichehamulce@cupt.gov.pl.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza też na bezpłatne webinarium dotyczące wstępnej kwalifikacji projektów na inwestycje w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe, organizowane przez CUPT, przy udziale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dedykowane potencjalnym Beneficjentom projektów. Webinarium odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku, o godzinie 9:00, w formie online. [link do zgłoszenia]

Źródło tekstu: Cupt.gov.pl/Serwis Kolejowy

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach działań na rzecz wsparcia wnioskodawców i beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z funduszy europejskich organizuje kolejne spotkanie z cyklu „O dostępności w CUPT – standard transportowy w praktyce”. Wydarzenie pod hasłem „Dostępna informacja pasażerska” odbędzie się 18 marca w formie webinarium.

Spotkanie ma służyć przede wszystkim wymianie doświadczeń i uświadomieniu, że osoby z niepełnosprawnościami to nie tylko osoby na wózkach albo niewidome. Ważnym elementem dyskusji będzie podkreślanie, że dobre praktyki, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami służą również pozostałym uczestnikom transportu. Dlatego też dostępna informacja pasażerska powinna być uniwersalna. Podczas spotkania zwrócona będzie również uwaga, że pasażerowie nie zawsze wiedzą o rozwiązaniach, zatem dostarczenie im wiedzy w zakresie dostępnej informacji również jest istotne.

Ramowy program wydarzenia można znaleźć [tutaj]. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: dostepnosc@cupt.gov.pl, termin zapisów upływa 11 marca. CUPT podkreśla, że konieczne jest przesłanie adresu e-mail.

Źródło tekstu: Cupt.gov.pl/Serwis Kolejowy

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zachęca mieszkańców do składania wniosków dotyczących zmian w rozkładzie jazdy komunikacji publicznej – w tym pociągów Polregio i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Głos mieszkańców będzie miał realny wpływ na układ połączeń w transporcie zbiorowym.

Władze województwa podkreślają, że współpraca z mieszkańcami jest niezbędna do wypracowania satysfakcjonującego pasażerów „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego”. Dokument opracowywany przez Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego określa organizację transportu pasażerskiego (kolejowego i autobusowego) w regionie.

Swoje propozycje odnośnie zmian w rozkładzie jazdy komunikacji publicznej osoby zainteresowane mogą przedstawić do października 2021 r. Ankieta jest dostępna na [stronie] BIP Urzędu Marszałkowskiego.

Po zapoznaniu z wnioskami, Zarząd Województwa Łódzkiego przedstawi propozycję zmian w planie dotyczącym transportu publicznego.

Pytania obejmują »badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców województwa łódzkiego i użytkowników komunikacji zbiorowej dotyczących wyboru środka transportu i postulatów transportowych«. Ma to pozwolić m.in. na lepsze poznanie zmian, jakie zaszły w preferencjach komunikacyjnych mieszkańców województwa, które mogą okazać się kluczowe przy aktualizacji Planu Transportowego” – czytamy na stronie Urzędu.

Poza Urzędem Marszałkowskim, na propozycje zmian oczekują także przewoźnicy kolejowi, do których wnioski i spostrzeżenia można kierować w okresie od 25 do 31 stycznia. W tym przypadku propozycje należy nadsyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres kolej@lodzkie.pl. Nowy rozkład jazdy pociągów obowiązywał będzie od grudnia 2021 r.

Podobne konsultacje prowadzi już Departament Transportu przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Więcej informacji odnośnie badania potrzeb dotyczących transportu publicznego w woj. wielkopolskim znajdziesz [tutaj].

hp

Składanie wniosków przez ePUAP to oszczędność czasu i pieniędzy. Z szacunków Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że złożenie pism w wersji elektronicznej skraca czas postępowania średnio o nawet dwa tygodnie. Do tego interesariusze nie ponoszą kosztów wydruku i przesyłki dokumentów.

Coraz więcej klientów w kontaktach z Urzędem Transportu Kolejowego decyduje się na korzystanie z ePUAP. W trakcie epidemii koronawirusa popularniejszy stał się kontakt z urzędem za pośrednictwem tej platformy. Coraz częściej nasi klienci zakładają konta instytucjonalne na ePUAP. [czytaj więcej] Administrator konta organizacji jest w stanie dołączyć indywidualne konto upoważnionej osoby, która może składać wnioski elektroniczne w imieniu podmiotu.

Dokumenty złożone w postaci elektronicznej przez platformę ePUAP mają taką samą ważność, jak te złożone papierowo. Skorzystanie z tej formy komunikacji ma wymierne zalety. Pozwala oszczędzić czas i pieniądze. UTK szacuje, że wykorzystanie ePUAP średnio skraca czas postępowania administracyjnego o ok. 2 tygodnie. Redukcja kosztów, na którą pozwala ePUAP, widoczna jest szczególnie przy częstej korespondencji z Urzędem. Przy wycenie oszczędności należy uwzględnić łączny koszt druku dokumentacji, jej wysyłki lub delegacji pracownika. Koszt druku i wysłania jednego wniosku z dokumentacją wyniesie średnio od 35 zł do 80 zł, w zależności od tego, czy wybierzemy przesyłkę pocztową, czy kurierską. Koszt ewentualnej delegacji pracownika dla firm spoza Warszawy będzie jeszcze wyższy. W komunikacji poprzez ePUAP podmiot nie poniesie tych kosztów. 

Zachęcamy wszystkich naszych wnioskodawców do korzystania z ePUAP. Wszystkie sprawy w UTK można zrealizować przy użyciu tej platformy (wnioski, zapytania, itp.), korzystając z formularza pisma ogólnego. Nasi pracownicy chętnie pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości z tym związane.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

24 listopada PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę formalną wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku. Rusza kolejny etap naboru, do którego przechodzi 79 propozycji – podają władze spółki PKP PLK.

Nadzorowany przez Ministerstwo Infrastruktury Program Kolej Plus umożliwi przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają do nich dostępu. Jego głównym celem jest stworzenie lub usprawnienie połączeń pomiędzy miejscowościami liczącymi powyżej 10 tysięcy mieszkańców a miastami wojewódzkimi. Program przyczyni się do eliminowania problemu wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Jego realizacja pozytywnie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski.

Efekty naboru wniosków i ich ocena w pierwszym etapie programu Kolei Plus pokazują, jak ważna jest dzisiaj kolej dla polskich samorządów. Przez wiele lat likwidowano w Polsce połączenia kolejowe. Ten czas się definitywnie skończył przed pięcioma laty. Dzięki działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości do takich stacji jak np. Radzyń Podlaski, Lubartów, Lubin, Darłowo i Medyka po latach zawitały pociągi. Przywracamy kolejne połączenia, zwiększa się liczba stacji, na których zatrzymują się pociągi. Wszystko to pokazuje, że działając wspólnie możemy zwalczyć wykluczenie komunikacyjne w polskich regionach” – podkreśla Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oceniły pod względem formalnym 96 wniosków złożonych przez samorządy do pierwszego etapu programu. 79 z nich (ponad 80%) spełniło wymagania formalne naboru i zostało zakwalifikowanych do II etapu. Wnioskodawcy dostarczyli wymagane informacje o projektach, takie jak: dane o uwarunkowaniach społecznych, zakładanych efektach inwetsycji wraz ze wskazaniem oczekiwanych czasów przejazdu, szacunkowych kosztach oraz ujęciu projektów w dokumentach strategicznych. Samorządy zadeklarowały też wolę współfinansowania inwestycji. [czytaj więcej]

Zaangażowanie samorządów pokazuje jak ważny społecznie jest Program Kolej Plus. Po ocenie formalnej i kontaktach z wnioskodawcami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowały listę 79 projektów, które spełniają wymagania formalne. Kolejnym etapem będzie  opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych, by konsekwentnie zmierzać do realizacji zadań, które ograniczą wykluczenie komunikacyjne i poprawią dostęp mieszkańców do kolei”zaznacza Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W drugim etapie samorządy mają 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Będą bazować na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych. Pozwoli to na wypracowanie jednolitego standardu koncepcji. Wnioskodawcy pozyskają też niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych.

Istotne będzie również przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15% wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania kursów minimum 4 par pociągów przez 5 lat. Po tym etapie projekty zostaną poddane ocenie wielokryterialnej. Na jej podstawie powstanie lista rankingowa propozycji i ich kwalifikacja do realizacji.

Wartość rządowego Programu Kolej Plus to 6,6 mld złotych, z czego 5,6 mld stanowią środki budżetu państwa. Jest on skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego i związków metropolitalnych, zainteresowanych rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. [czytaj więcej]

Źródło tekstu: www.pkp-plk.pl

Do PKP PLK wpłynęło blisko 100 wniosków o realizację projektów w ramach Programu Uzupełnienia Regionalnej i Lokalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej Plus”. Kwota, na którą opiewają złożone propozycje, to około 25 mld zł. W kolejnym etapie zostaną one przeanalizowane w celu wyłonienia tych, które spełniają wymagane kryteria.

Okres składania wniosków minął 26 sierpnia. Do tego czasu PKP PLK otrzymało prawie 100 propozycji dotyczących inwestycji obejmujących infrastrukturę kolejową. Program zakłada realizację projektów za kwotę 5,6 mld zł. Skierowany jest przede wszystkim do samorządów lokalnych i ma na celu modernizację lub budowę nowych linii kolejowych. W ten sposób spółka chce umożliwić dostęp do takich połączeń miejscowościom o populacji min. 10 tys. mieszkańców.

„Wnioski dotyczą linii kolejowych o długości ok. 2 tys. km. Propozycje złożono na nowe trasy, niewykorzystywane od lat lub tylko o ruchu towarowym” – podaje PKP PLK.

Do programu zgłosiły się zarówno urzędy (wojewódzkie, miast, gmin, starostwa powiatowe), jak i stowarzyszenia. W informacji opublikowanej na swojej stronie internetowej PKP PLK informuje, że wnioski napłynęły ze wszystkich województw. Najwięcej, 19 propozycji, otrzymano z woj. śląskiego. Odzwierciedla to wysokie zainteresowanie projektem, który ma zapobiegać wykluczeniu komunikacyjnemu.

Kolejny etap Programu, rozpocznie się w listopadzie. Przejdą do niego projekty, które zostaną pozytywnie ocenione podczas wspomnianej analizy. Autorzy zaakceptowanych wniosków będą mieli 12 miesięcy na przygotowanie wymaganych dokumentów. PKP PLK zakłada zrealizowanie inwestycji do 2028 roku. W 85% zostaną one sfinansowane z budżetu Programu „Kolej Plus”. Pozostałe 15% kosztów pokryją samorządy.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram