fbpx

14 wypadków i kolizji, 2 ofiary śmiertelne – to bilans zdarzeń, do jakich doszło w marcu 2021 roku z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E.

Dodatkowo w ubiegłym miesiącu miało miejsce 14 wypadków z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych. W ich wyniku zginęło 11 osób, a 2 zostały ciężko ranne.

W pierwszym kwartale 2021 roku na przejazdach wydarzyło się 49 wypadków i kolizji (o 2 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), zginęło 7 osób (o 10 mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), 1 osoba została ciężko ranna (o 4 mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku).

Przerwy/ograniczenia w ruchu pociągów w związku z wypadkami i kolizjami wyniosły w marcu ponad 34 godziny.

Przedstawione dane mogą ulec zmianie ze względu na niezakończone dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu informacji od odpowiednich organów (pogotowie, prokuratura) i związanych z ochroną danych osobowych.

Bezpieczny przejazd 2021 w liczbach:

Źródło: Bezpieczny-przejazd.pl
Źródło: Bezpieczny-przejazd.pl

Źródło tekstu: Bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

18 wypadków i kolizji, 5 osób zabitych to bilans zdarzeń do jakich doszło w styczniu z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E – czytamy na stronie kampanii „Bezpieczny Przejazd”.

Ponadto w pierwszym miesiącu 2020 roku miało miejsce 14 wypadków z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych. W ich wyniku zginęło 12 osób, a 1 została ciężko ranna.

Analogicznie w styczniu 2020 roku na przejazdach wydarzyło się 15 wypadków i kolizji (o 3 więcej niż w tym roku), zginęło 5 osób (tyle samo, co w tym roku), 1 osoba została ciężko ranna (o 1 osobę więcej niż w bieżącym roku).

Przerwy/ograniczenia w ruchu pociągów w związku z wypadkami i kolizjami wyniosły w styczniu ponad 52 godziny.

W styczniu skorzystano 482 razy z Żółtej Naklejki PLK, dzięki czemu udało uniknąć się potencjalnie niebezpiecznym zdarzeniom. Od początku projektu takich zgłoszeń było 10 958.

Przedstawione dane mogą ulec zmianie ze względu na niezakończone dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu informacji od odpowiednich organów (pogotowie, prokuratura) i związanych z ochroną danych osobowych.

Bezpieczny przejazd w liczbach (2021):

Źródło: Bezpieczny-przejazd.pl
Źródło: bezpieczny-przejazd.pl

Źródło tekstu: Bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Mniej wypadków, mniejszy ruch na torach, historycznie niski miernik wypadkowości i liczba poszkodowanych w wypadkach bez zmian w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Tylko za nieco ponad 20% zdarzeń odpowiada wyłącznie system kolejowy, reszta to wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych i w trakcie nielegalnego przechodzenia przez tory. Tak w skrócie można podsumować stan bezpieczeństwa systemu kolejowego w 2020 r. Przez epidemię COVID był to rok nietypowy pod wieloma względami.

Liczba wypadków i miernik wypadków

W 2020 r. doszło do istotnego spadku liczby wypadków w transporcie kolejowym w stosunku do lat poprzednich. Na liniach kolejowych odnotowanych zostało 425 wypadków (w tym 6 poważnych), o 19% mniej w stosunku do 2019 r., gdy doszło do 525 wypadków (z czego 4 poważne). Na bocznicach kolejowych odnotowano 111 wypadków wobec 117 rok wcześniej (spadek o 5,1%).

„Jedną z przyczyn istotnego spadku liczby wypadków można upatrywać w nietypowych uwarunkowaniach, jakie przyniósł 2020 rok. Ograniczenia związane z okresem epidemii przyczyniły się do istotnego spadku zapotrzebowania na transport, co w efekcie przełożyło się na mniejszy ruch na torach. W tych okolicznościach najbardziej miarodajnym wskaźnikiem poziomu bezpieczeństwa na liniach kolejowych jest miernik wypadkowości, który odnosi liczbę zdarzeń do wykonanej pracy eksploatacyjnej. W 2020 r. wskaźnik wypadkowości wyniósł 1,79 i był najniższy w historii danych zbieranych przez UTK” wskazuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W 2020 r. pociągi pasażerskie i towarowe przejechały ogółem o prawie 15 mln pociągokilometrów mniej niż w 2019 r. (spadek o około 6%). Miernik wypadkowości, który jest ilorazem liczby wypadków do pracy eksploatacyjnej wykonanej na liniach kolejowych przez wszystkie pociągi w danym roku, wyniósł 1,79. Im miernik jest niższy, tym wyższy jest poziom bezpieczeństwa. Miernik wypadkowości pozwala obiektywnie ocenić poziom bezpieczeństwa, w sposób niezależny od wahań pracy eksploatacyjnej, co jest szczególnie istotne w warunkach spadku przewozów w czasie epidemii.

Źródło: UTK
Najwięcej wypadków na przejazdach i nielegalnych przejściach przez tory

Najwięcej wypadków w 2020 r. odnotowano, podobnie jak w latach ubiegłych, w grupie zdarzeń na styku systemu kolejowego i strony trzeciej. Łącznie w tej grupie były 332 wypadki, co stanowi 78,1% wszystkich wypadków na liniach kolejowych. Pozostałe 93 wypadki to zdarzenia, których źródło leży w systemie kolejowym – zaniechaniu pracowników, błędnym wykonywaniu zadań czy nieprawidłowym funkcjonowaniu infrastruktury lub taboru. Warto przy tym zwrócić uwagę na istotny spadek liczby wypadków w ramach systemu kolejowego – rok temu było 149 takich wypadków, co oznacza spadek aż o 37,6%.

Podobnie jak w ostatnich latach najwięcej wypadków miało miejsce na przejazdach kolejowo-drogowych. W 2020 r. odnotowano 170 takich zdarzeń na liniach kolejowych w porównaniu do 199 w 2019 r. (spadek o 15%).

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na przejazdach, z inicjatywy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, w 2020 r. rozpoczęto testowanie innowacyjnych systemów zabezpieczenia przejazdów kolejowo-drogowych. Nowoczesne urządzenia mogą zarejestrować złamanie przepisów przez kierowcę, ostrzegają także kierującego np. o zbyt szybkim zbliżaniu się do przejazdu. Nagrania z zarejestrowanymi wykroczeniami mogą być automatycznie przesyłane do odpowiednich służb.

Porównywalną grupą wypadków pod względem liczebności są zdarzenia z udziałem osób przechodzących przez tory w miejscu niedozwolonym. W 2020 r. odnotowano 150 takich wypadków w porównaniu do 142 rok wcześniej (wzrost o 6%). Liczba tych zdarzeń może się zmniejszyć. Wynika to z prowadzonych nadal postępowań i możliwości przekwalifikowania wypadku na samobójstwo.

Poszkodowani w wypadkach na liniach kolejowych

W wypadkach kolejowych w ubiegłym roku zginęło 161 osób (bez zmian w stosunku do  2019 r.), zaś ciężko rannych zostało 48 osób (również bez zmian). Prawie wszystkie ofiary śmiertelne to poszkodowani w wypadkach na styku systemu kolejowego i strony trzeciej. Na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach przez tory w 2020 r. zginęło 47 osób, czyli o 21,7% mniej niż w roku wcześniejszym (60 osób zabitych w 2019 r.). Więcej było natomiast ofiar wśród osób nieupoważnionych przebywających na terenie kolejowym – 111 osób w stosunku do 100 w 2019 r. (wzrost o 11%).

W 2020 r. doszło także do dwóch wypadków z przyczyn leżących po stronie systemu kolejowego, w których zginęły trzy osoby (dwie na stacji Szymankowo, gdzie doszło do kolizji lokomotywy z drezyną i jedna podczas wykonywania prac inwestycyjnych na linii nr 351).

Zdarzenia SPAD

Grupą zdarzeń o potencjalnie groźnych skutkach są te związane z pominięciem sygnału zabraniającego dalszej jazdy, w tym semafora wskazującego sygnał „Stój” i zdarzenia w wyniku uruchomienia pojazdu kolejowego bez zezwolenia (określane są one też łącznie jako tzw. SPAD – od angielskiego „Signal Passed at Danger”). Prezes UTK przywiązuje szczególną uwagę do monitorowania zdarzeń tego rodzaju.

Wypadków typu SPAD odnotowano w 2020 r. o 14 mniej (‑50%), natomiast incydentów było o 2 więcej (+2,4%) niż w roku ubiegłym. Łącznie wypadków i incydentów tej kategorii jest o 10,8% mniej niż w 2019 r. Mimo zaobserwowanego spadku, liczba tego rodzaju zdarzeń utrzymuje się na wysokim poziomie.

Ze względu na konsekwencje, jakie może mieć pominięcie sygnału zabraniającego dalszej jazdy, zdarzenia SPAD to obszar wymagający ciągłej poprawy ze strony przewoźników kolejowych oraz działań edukacyjnych i nadzorczych ze strony Prezesa UTK. Jaka może być konsekwencja takich zdarzeń, pokazał przykład poważnego wypadku z 2020 r. na stacji Szymankowo. W wyniku pominięcia semafora wjazdowego i tarczy manewrowej doszło do kolizji drezyny z lokomotywą w wyniku której zginęły dwie osoby.

Prezes UTK na bieżąco monitoruje liczbę i przyczyny występowania zdarzeń SPAD. W 2020 r. działania Zespołu zadaniowego ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego w Polsce, dotyczyły m.in. tego rodzaju zdarzeń. Odbyły się spotkania z udziałem przewoźników, u których zdarzenia SPAD stanowią największy problem oraz z udziałem kilku podmiotów, w których do zdarzeń przyczynili się pracownicy z najkrótszym stażem pracy. Maszyniści z niewielkim doświadczeniem powodują blisko 40% zdarzeń tej kategorii. Na spotkaniach podkreślano skuteczność stosowania metody „Wskazuj i mów” („Pointing and Calling”), która pomaga skupić się na wykonywanych czynnościach. Zastosowanie jej w Polsce może przyczynić się do zmniejszenia liczby zdarzeń SPAD, jednak wymaga przełamania przez maszynistów bariery psychologicznej. Prezes UTK zwrócił również uwagę na konieczność weryfikowania po zdarzeniu pracy nie tylko maszynisty, ale również jego przełożonych i osób odpowiedzialnych za wyszkolenie.

Dane przedstawione w artykule opracowano na podstawie Rejestru Zdarzeń Kolejowych za 2020 r. według stanu na 1 lutego 2021 r. Mając na uwadze toczące się w niektórych przypadkach postępowania komisji kolejowych lub właściwych organów państwowych, podane informacje liczbowe należy traktować jako wstępne. Dane te będą jeszcze podlegały weryfikacji i mogą ulegać zmianom.

Wykresy z danymi UTK odnośnie wypadkowości na kolei w 2020 roku dostępne są [tutaj].

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

O kilkanaście procent  zmniejszyła się liczba wypadków na przejazdach kolejowo - drogowych. Rok 2020 był najbezpieczniejszy w historii PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dla zwiększenia bezpieczeństwa budowane są bezkolizyjne skrzyżowania, zwiększa się liczba zabezpieczeń na przejazdach. Kampania społeczna „Bezpieczny Przejazd” informuje jak właściwie zachować się na skrzyżowaniu kolejowo-drogowym.

O 23 zdarzenia zmniejszyła się liczba wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych z udziałem kierowców w 2020 r. w porównaniu z 2019 rokiem. Niebezpieczne zdarzenia na przejazdach w 99 proc. wynikają z niezachowania ostrożności przez kierowców, brawury i łamania przepisów. W 2020 r. było 140 zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych. To o 14% mniej niż rok wcześniej, gdy odnotowano 163 zdarzenia. W 2019 r. zginęło 37 osób, a w 2020 mniej, bo 32 osoby. Zmniejszenie liczby zdarzeń, to nie tylko mniej tragedii, ale także mniejsze zaangażowanie służb ratunkowych i mniej przerw w ruchu pociągów.

„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie zwiększają poziom bezpieczeństwa na kolei. Przybywa zabezpieczeń oraz bezkolizyjnych skrzyżowań. Największymi wrogami bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych są pośpiech, ignorancja i brawura. Dlatego  kolejny rok prowadziliśmy kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd – »Szlaban na ryzyko!«, która przypomina o rozsądnym zachowaniu" – powiedział wiceprezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Marek Olkiewicz.

Podstawowe błędy kierowców na przejazdach kolejowo-drogowych to ignorowanie znaku stop i włączonych czerwonych świateł, wjeżdżanie pod opadające rogatki, omijanie slalomem zamkniętych półrogatek oraz wjeżdżanie na tory w momencie, gdy nie ma miejsca na zjazd z przejazdu.

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych zwiększają żółte naklejki PLK.

Informacje w formie żółtych naklejek są umieszczone na wszystkich przejazdach. Znajdują się od wewnętrznej strony krzyży św. Andrzeja lub przy słupkach, do których umocowane jest ramię rogatki. Jeśli na przejeździe zepsuje się samochód lub zablokujemy tory, informacje umieszczone na naklejce mogą zapobiec tragedii na torach.

Każda naklejka posiada trzy ważne numery. Pierwszy to indywidualny numer przejazdu kolejowo-drogowego. Drugi to numer alarmowy 112, który należy wybrać w przypadku zagrożenia życia. Operator 112 po podaniu numeru skrzyżowania będzie w stanie precyzyjnie określić gdzie należy wysłać pomoc. Ma także możliwość szybkiego łącza z kolejarzami, którzy mogą wstrzymać ruch pociągów na linii. Trzeci numer to numer awaryjny, na który można zgłaszać usterki nie zagrażające bezpośrednio życiu.

Więcej informacji na temat kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” oraz realizowanych w jej ramach działań można znaleźć na stronie kampanii [bezpieczny przejazd].

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego przypomina o corocznym sprawozdaniu z realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. 1 kwietnia 2021 r. mija termin składania informacji przez podmioty rynku kolejowego.

Prezes UTK przekazał zalecenia do wszystkich zainteresowanych uczestników rynku kolejowego - zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych, podmiotów eksploatujących pojazdy specjalne oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie. Adresaci pism powinni przekazać informacje o podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach zmierzających do realizacji zaleceń PKWBK wydanych w Raporcie rocznym za 2019 r. oraz w:

 1. Raporcie nr PKBWK/01/2020 z wypadku kategorii B13 zaistniałego w dniu 19 maja 2019 r, o godz. 15:25 na stacji Rybnik Towarowy, w torze nr 308, km. 43,450 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza, przekazanych pismem Prezesa UTK.
 2. Raporcie nr PKBWK/02/2020 z poważnego wypadku kategorii A20 zaistniałego w dniu 15 czerwca 2019 r. o godz. 18:22 na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii C zlokalizowanym na szlaku Kąty Wrocławskie - podg. Mietków, w torze nr 2, w km 22,788 linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec, przekazanych pismem Prezesa UTK o sygn. DPN-WDZK.47.28.2020.3.JJ z 3 lipca 2020 r.
 3. Raporcie nr PKBWK/03/2020 z poważnego wypadku kategorii A19 zaistniałego w dniu 03 lipca 2019 r. o godz. 08:50 na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii B, zlokalizowanym na szlaku Wargowo - Złotniki, w torze zamkniętym nr 2, w km.13,916 linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD – Piła Główna, przekazanych pismem Prezesa UTK o sygn. DPN-WDZK.47.33.2020.3.JJ z 11 sierpnia 2020 r.
 4. Raporcie nr PKBWK/04/2020 z poważnego wypadku kategorii A21 zaistniałego w dniu 2 sierpnia 2019 r. o godz. 19:42 na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii D, zlokalizowanym na szlaku Starzyny – Koniecpol, w torze nr 1, w km. 34,751 linii kolejowej nr 64 Kozłów – Koniecpol, przekazanych pismem Prezesa UTK o sygn. DPN-WDZK.47.33.2020.3.JJ z 11 sierpnia 2020 r.
 5. Raporcie nr PKBWK/05/2020 z incydentu kolejowego kategorii C41 zaistniałego w dniu 30 lipca 2019 r. o godz. 16:53 na stacji Złocieniec, w torze nr 2, w km. 114,131 linii kolejowej nr 210 Chojnice – Runowo Pomorskie, przekazanych pismem Prezesa UTK o sygn. DPN-WDZK.47.30.2020.2.KG. z 11 września 2020 r.
 6. Raporcie nr PKBWK/06/2020 z wypadku kategorii B11 zaistniałego 8 sierpnia 2019 r. o godz. 23:18 na szlaku Tarnów Opolski – Opole Groszowice, w torze nr 1, km, 87,973 linii kolejowej nr 132 Bytom – Wrocław Główny, przekazanych pismem Prezesa UTK o sygn. DPN-WDZK.47.40.2020.2.KG z 20 października 2020 r.
 7. Raporcie nr PKBWK/07/2020 z wypadku kolejowego kat. B21 zaistniałego 17 lutego 2020 r. na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D, szlak Czerwonak — Bolechowo w km 7,765 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód — Bydgoszcz Główna, przekazanym pismem Prezesa UTK o sygn. DPN-WDZK.47.39.2020.2.KG z dnia 20 października 2020 r.
 8. Raporcie nr PKBWK/08/2020 z poważnego wypadku kategorii A35 zaistniałego w dniu 28 października 2019 r. o godz.12:55 na szlaku Paczyna - Toszek, w torze nr 1, w km 48,180 linii kolejowej nr 132 Bytom - Wrocław Główny, przekazanych pismem Prezesa UTK o sygn. DPN-WDZK.47.46.2020.2.KG z 18 grudnia 2020 r.

Podmioty rynku kolejowego, do których Prezes UTK skierował zalecenia wydane przez PKBWK ujęte w Raportach wskazanych powyżej, proszone są o przesłanie informacji o sposobie realizacji zaleceń.

Odpowiedzi w kwestii realizacji zaleceń PKBWK należy udzielić wypełniając tabelę dostępną na stronie internetowej UTK w zakładce „Monitorowanie bezpieczeństwa” - „Monitoring bezpieczeństwa” - „Zalecenia bezpieczeństwa” i odsyłając tabelę w edytowalnej formie elektronicznej (plik Excel) na adres: zalecenia@utk.gov.pl.

Istotne jest, aby dla każdego z zaleceń udzielić następujących informacji:

 1. wskazać nazwę zagrożenia, dla którego wdrażane środki bezpieczeństwa powiązane są z realizacją zalecenia;
 2. wskazać wartość poziomu ryzyka oraz określić, czy wartość ta jest akceptowalna;
 3. wskazać dowód z oceny ryzyka oraz dodatkowe środki bezpieczeństwa (jeżeli dotyczą), a także dowód z wdrożonych środków bezpieczeństwa;
 4. etap realizacji (Nie dotyczy - 1, W trakcie realizacji - 2, Zrealizowano - 3, Podjęto działania alternatywne - 4);
 5. procent realizacji (0-100%);
 6. data realizacji.

W przypadku zaznaczenia opcji „nie dotyczy” należy podać uzasadnienie takiego stwierdzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania tabeli zawarte zostały w instrukcji. Wszystkie materiały dostępne są w zakładce Zalecenia bezpieczeństwa.

Odpowiednia reakcja na formułowane zalecenia PKBWK jest jednym z filarów proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem i realnie wpływa na podnoszenie poziomu kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w Polsce. Prezes UTK zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru nad realizacją przez podmioty rynku kolejowego wydanych zaleceń.

Informujemy, że tabelę należy przesłać również w przypadku zajścia zmian w sposobie lub etapie realizacji zaleceń lub innych zmian, które chcą Państwo zgłosić.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt bezpośrednio z Departamentem Planowania i Nadzoru (tel. 22 749 14 40) lub za pomocą poczty elektronicznej: zalecenia@utk.gov.pl.

Źródło: UTK/Serwis Kolejowy

Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) opublikował raport dotyczący poważnych wypadków w transporcie kolejowym, które miały miejsce w 2019 r. Zestawienie danych pozyskanych przez instytucję wskazuje, że poziom bezpieczeństwa w obrębie sektora stale się poprawia.

UIC od 14 lat gromadzi informacje dotyczące niebezpiecznych zdarzeń na kolei. Obecnie są one pozyskiwane od 31 przedsiębiorstw zajmujących się transportem kolejowym z Europy, Azji, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. W 2019 roku odnotowano 11-procentowy spadek wypadków w odniesieniu do roku 2018 (24% mniej w porównaniu z rokiem 2014).

Dokument zatytułowany „UIC Safety Report 2020” podaje, że z ogólnej liczby znaczących 4077 wypadków (uwzględniającej dane także od nowych członków), 7% związanych jest z przyczynami wewnętrznymi. Zaliczono do nich te, które były konsekwencją awarii technicznych, organizacyjnych lub następstwem błędu człowieka w zakresie eksploatacji kolei.

15% niebezpiecznych zdarzeń miało miejsce na przejazdach kolejowych. Największą grupę (75%) stanowiły według publikacji wydarzenia będące skutkiem włamań na infrastrukturę kolejową. Pozostałe wypadki spowodowane były warunkami atmosferycznymi i środowiskowymi.

Dane za rok ubiegły zawierają informację o spadku ofiar śmiertelnych, których odnotowano 2285, czyli o 349 mniej niż w roku 2018. UIC zwraca uwagę, że 98 % przyczyn zgonów stanowiły wtargnięcia na teren infrastruktury kolejowej. Organizacja w komentarzu do raportu zwraca uwagę, że niezbędnym w tej sytuacji jest zaangażowanie władz publicznych i edukowanie społeczeństw mające na celu zwiększenie świadomości odnośnie zagrożeń.

Międzynarodowy Związek Kolei podkreśla, że w dorocznym raporcie po raz pierwszy uwzględniono dane pozyskane od czterech nowych członków (finlandzkiego przewoźnika FtiA, ukraińskiego UZ, gabońskiego SETRAG oraz operującego w Arabii Saudyjskiej SAR). Jednocześnie UIC wskazuje, że rok 2019 był ostatnim raportowanym przed pandemią SARS-CoV-2. W związku z tym dane za 2020 r. nie będą w żaden sposób porównywalne z latami poprzednimi przez wzgląd na obostrzenia i ograniczenia transportowe wprowadzane w poszczególnych krajach.

Całość raportu dostępna jest [tutaj].

hp

Jak poinformował Urząd Transportu Kolejowego, prowadzone są testy systemu zabezpieczającego przejazdy kolejowe kategorii D. Do jego podstawowych funkcjonalności należą automatyczna rejestracja wykroczeń i ostrzeganie kierowców o zbyt szybkim zbliżaniu się do linii kolejowej.

Od lipca system automatycznego monitoringu na przejeździe kategorii D testowany jest w Imielinie. UTK podał, że „przez dwa tygodnie sierpnia urządzenie rejestrowało średnio blisko 100 przypadków uznanych za niebezpieczne”. Obecnie taki sprzęt jest rozmieszczony na ponad 1700 przejazdach.

„System jest (…) w trakcie kalibrowania i na tym etapie nie można stwierdzić, czy wszystkie zdarzenia wiązały się z naruszeniem prawa. Poza automatycznym wykrywaniem niezatrzymania się przed znakiem »Stop«, urządzenia wyświetlają także komunikaty ostrzegające kierowcę o zbyt szybkim zbliżaniu się do linii kolejowej” -  wskazał UTK.

Oprócz kwestii technicznych do opracowania zostają również zagadnienia prawne - wśród nich możliwość skutecznego ukarania osoby, która dopuściła się wykroczenia drogowego na przejeździe kolejowym, czego dowodem byłby zapis z monitoringu. By takie regulacje weszły w życie, niezbędna jest dobra współpraca Ministra Infrastruktury, Prezesa UTK, zarządców infrastruktury i podmiotów oferujących nowoczesne rozwiązania w zakresie monitoringu.

„Kierowca widząc fotoradar zdejmuję nogę z gazu. Podobnie wytworzenie wśród kierujących świadomości, że złamanie przepisów na przejeździe nie jest bezkarne, przyniesie efekt w postaci poprawy bezpieczeństwa na drogach i w ramach systemu kolejowego” – zaznaczył prezes UTK Ignacy Góra.

Przejazdy kategorii D to „obiekty wyłącznie z biernymi systemami zabezpieczeń” i stanowią 50% przejazdów w Polsce. Nie są wyposażone ani w sygnalizację świetlną, ani w rogatki czy półrogatki. W 2019 roku wydarzyło się na nich 60% wszystkich  wypadków kolejowo-drogowych.

W lipcu i sierpniu odnotowano ponad 20% mniej wypadków i ośmiokrotnie mniej ofiar na przejazdach kolejowo-drogowych niż w tym samym okresie w roku ubiegłym – podały PKP Polskie Linie Kolejowe, które podsumowały dodatkowe działania w ramach kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd.

Kilkadziesiąt tysięcy rozdanych ulotek oraz materiałów edukacyjnych, a także kontrole i pouczenia – tak w skrócie wyglądały pomocnicze działania wpisujące się w akcję „Bezpieczny Przejazd – Szlaban na ryzyko!”, które w lipcu i sierpniu prowadziły PKP PLK przy wsparciu Ambasadorów Bezpieczeństwa i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.

„Podczas Bezpiecznych Piątków instruowano, pouczano i karano mandatami kierowców, którzy rażąco łamali zasady bezpieczeństwa. Funkcjonariusze SOK wystawili 136 mandatów i przeprowadzili blisko 400 kontroli trzeźwości” – podały PKP PLK, zarządca państwowej sieci linii kolejowych. 

Jak wskazała spółka, „minione wakacje były najbezpieczniejsze od co najmniej 10 lat”. Liczba ofiar śmiertelnych na przejazdach kolejowych w wakacyjnych miesiącach spadła z 16 do 2; w tym samym okresie widocznie zmniejszyła się też liczba wypadków (z 30 w roku 2019 do 23 w 2020).

Mniej zdarzeń na przejazdach odnotowano również w skali pierwszych 8 miesięcy 2020 r. Ich liczba - ze 125 w roku poprzednim - spadła do 108, co daje około 13-procentową poprawę.

Od początku 2020 roku na polskich przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 107 wypadków i kolizji, w których życie straciło 29 osób, a 19 zostało ciężko rannych (stan na 07.09.2020). [zobacz więcej]

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram