fbpx

Oficjalna strona Kolei Ukraińskich (Ukrzaliznytsia) poinformowała, że spółka odnotowała w maju zysk w wysokości 39 mln hrywien (UAH). Podobnie było w kwietniu. Wcześniej państwowy operator kolejowy rejestrował straty w wysokości setek milionów hrywien miesięcznie.

Maj dla ukraińskiego państwowego operatora kolejowego okazał się drugim miesiącem z rzędu, który zakończono z pozytywnym wynikiem finansowym. Zysk spółki wyniósł około 5,4 mln zł. W kwietniu Koleje Ukraińskie odnotowały przychód wynoszący 4,8 mln zł. W pierwszym kwartale 2021 roku spółka Ukrzaliznytsia wygenerowała straty w wysokości setek milionów hrywien. W styczniu było to 693 mln UAH (ok. 95,8 mln PLN), w lutym 534 mln UAH (ponad 73,8 mln PLN), a w marcu 448 mln hrywien (niespełna 62 mln PLN).

Zdaniem prezesa Kolei Ukraińskich Iwana Yuryka, trend wzrostowy jest wynikiem skutecznego realizowania planu antykryzysowego. Ponadto w spółce podjęto szereg działań, które mają usprawnić funkcjonowanie sektorów przewozów pasażerskich i towarowych.

Spokojnie dążymy do stabilnego zwrotu. Spółka drugi miesiąc z rzędu kończy prace z zyskiem - w maju uzyskała dodatni wynik finansowy w wysokości prawie 39 mln hrywien. Nieustannie usprawniamy działalność operacyjną i rozwijamy biznes frachtowy, który jest głównym źródłem rentowności naszej firmy” - powiedział Iwan Yuryk.

Koleje Ukraińskie informują, że dzięki usprawnieniu działalności operacyjnej oraz zwiększeniu ruchu, obrót wagonów towarowych w maju był wyższy o 20,5% w porównaniu z miesiącami poprzednimi i osiągnął poziom sprzed pandemii. W przewozach pasażerskich na poprawę sytuacji wpłynęło zwłaszcza luzowanie obostrzeń sanitarnych oraz rozpoczynający się okres wakacyjny, w którym spółka uruchomiła dodatkowe połączenia. Pozwoliło to na zwiększenie przychodu, który w maju wyniósł 585 mln hrywien (ok. 81 mln PLN). Oznacza to wzrost o 221 mln UAH w stosunku do marca i o 240 mln UAH w stosunku do kwietnia.

To nie koniec działań, jakie mają wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej spółki. 14 czerwca 2021 r. Ukrzaliznytsia poinformowały na swojej stronie, że dokonano oceny kadry zarządzającej, gdzie zatrudnionych jest około 2,4 tys. osób. Podjęto decyzję, że liczba etatów zostanie tu zredukowana o 30%, co ma pozwolić na uporządkowanie struktur administracyjnych firmy. Wyeliminowane mają być dublujące się stanowiska, a także usystematyzowane funkcje poszczególnych działów.

hp

W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa PKP CARGO wygenerowała niemal 1 mld zł przychodów z tytułu umów z klientami, EBITDA wyniosła 104,4 mln zł, a strata na działalności operacyjnej sięgnęła kwoty 71 mln zł.

W pierwszym kwartale 2021 roku nadal utrzymywała się wysoka wrażliwość w transporcie najważniejszych grup towarów na ogólne trendy w gospodarce. Duży wpływ miał m.in. wzrost znaczenia produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych opartych na węglu kamiennym, spadek znaczenia energetyki wiatrowej i gazowej, malejący udział importu energii elektrycznej oraz wstrzymanie realizacji niektórych inwestycji ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Nadal istotny wpływ na sytuację rynku kolejowych przewozów towarowych miała także epidemia COVID-19.


Grupa PKP CARGO przewiozła w pierwszym kwartale 2021 roku 23,3 mln ton towarów, tym samym odnotowała wzrost przewozów r/r o 1,4 proc. Porównując pierwsze kwartały 2020 i 2021 roku zauważyć można również wzrost pracy przewozowej realizowanej przez Grupę, która w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosła 5,9 mld tkm (+1,7 proc. r/r). Warto podkreślić także zwiększone przewozy, zarówno względem masy, jaki i pracy przewozowej, w segmencie przewozów intermodalnych realizowanych przez Grupę PKP CARGO. W pierwszym kwartale 2021 roku, w tej kluczowej dla Grupy kategorii, przewieziono ponad 2,3 mln ton towarów (przy prawie 2,1 mln ton w pierwszym kwartale ub.r.).

Zaostrzająca się konkurencja na krajowym rynku towarowych przewozów kolejowych, powodowała spadek cen usług transportowych w niektórych segmentach. Tak więc mimo większej pracy przewozowej i przewiezionej masy odnotowaliśmy niewielki spadek przychodów na rynku krajowym. Z drugiej strony zauważalny był wzrost przewozów i przychodów na rynkach zagranicznych poza macierzystymi (Polska, Czechy), które to wzrosły o ok. 16 proc. w ujęciu wartościowym rok do roku. To pokazuje, że oferowany przez Grupę szeroki wachlarz usług szczególnie na rynkach zagranicznych jest właściwą odpowiedzią na jego zapotrzebowanie i wpisuje się w realizację strategii biznesowej Grupy” – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

Przewozy intermodalne mają coraz większe znaczenie dla całej Grupy – w pierwszym kwartale 2021 roku transport intermodalny stanowi już 18,1 proc. w sumie przewozów realizowanych przez Grupę. Wyraźnie potwierdza to założenia PKP CARGO, dotyczące przechodzenia z przewoźnika dla przemysłu ciężkiego w operatora logistycznego. Proces ten jest systematycznie realizowany m.in. dzięki działaniom związanym z rozbudową infrastruktury dedykowanej przewozom intermodalnym, jak np. rozbudowie terminala kontenerowego w Małaszewiczach, oraz dzięki rozszerzeniu oferty połączeń intermodalnych – pod marką CONNECT OPERATOR uruchomiono pociągi operatorskie m.in. na trasie Małaszewicze – Warszawa – Duisburg oraz Małaszewicze – Warszawa – Piacenza. Transformacja z przewoźnika węgla w przewoźnika intermodalnego realizowana jest także sukcesywnie przez czeską spółkę zależną PKP CARGO S.A. – PKP CARGO INTERNATIONAL.

Przedstawione dane pokazują konsekwentną realizację strategii zakładającej przekształcanie się PKP CARGO w operatora logistycznego 3PL, ponieważ dziś przewozy intermodalne stanowią już ponad 18 proc. naszej działalności, a 5 lat temu było to zaledwie 6 proc.” – dodaje Czesław Warsewicz.

W pierwszym kwartale 2021 roku przychody z tytułu umów z klientami Grupy PKP CARGO wyniosły 996 mln zł (-3,8 proc. r/r). Na poziom przychodów w tym okresie wpływ miały m.in. skutki pandemii COVID-19 oraz związanych z nią obostrzeń natury ekonomicznej i społecznej, a także spadek jednostkowych cen przewozowych, który (pomimo wzrostu masy i pracy) spowodował spadek przychodów z usług przewozowych. EBIT w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł -71 mln zł. Poprawa efektywności kosztowej pozwoliła natomiast na wzrost wyniku EBITDA w relacji r/r – w pierwszym kwartale 2021 roku EBITDA Grupy PKP CARGO osiągnęła 104,4 mln zł. Główne powody, mające wpływ na poziom EBITDA w pierwszym kwartale 2021 roku, to zmniejszenie kosztów świadczeń pracowniczych w wyniku spadku poziomu zatrudnienia o 8 proc. r/r oraz zmniejszenie kosztów usług transportowych.

Źródło tekstu: PKP CARGO/Serwis Kolejowy

Grupa Newag opublikowała „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020”, potwierdzające jej dobrą kondycję. Świadczą o tym również inwestycje poczynione przez producenta taboru oraz kontrakty zawarte z przewoźnikami.

W 2020 r. przychody Newagu wyniosły 1,32 mld złotych. To o ponad 47% więcej niż w roku 2019. Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 218,9 mln zł, co jest wynikiem o 129,2 mln zł lepszym od uzyskanego rok wcześniej. EBITDA osiągnęła natomiast poziom 291,8 mln zł (163,9 mln zł w 2019 r.).

Uzyskane wyniki finansowe potwierdzają kondycję Grupy, dzięki czemu możemy spokojnie i odważnie realizować kolejne ambitne plany rozwojowe” - informuje w liście dotyczącym sprawozdania Zbigniew Konieczek, prezes zarządu spółki Newag.

Pomimo związanej z pandemią trudnej sytuacji na rynku, producent taboru może poszczycić się podpisaniem w kwietniu 2020 r. największego w historii spółki kontraktu, zawartego z warszawską SKM. Obejmuje on dostawę 21 pociągów Impuls 2 za kwotę około 668 mln zł. Ich dostawa ma być realizowana w 2022 r.

Ta oraz inne umowy zawarte z przewoźnikami sprawiają, że Grupa umacnia jej znaczącą pozycję producenta pojazdów kolejowych w kraju. Newag poczynił także szereg inwestycji takich jak uruchomienie w listopadzie ubiegłego roku infrastruktury testowej umożliwiającej szerszą ekspansję na rynki zagraniczne.

W ubiegłym roku uruchomiliśmy pierwszy i jedyny w Polsce tor testowy pozwalający na sprawdzenie pojazdów korzystających z wielu rodzajów napięcia, m.in. 3 kV prądu stałego, 25 kV oraz 15 kV prądu zmiennego, które jest stosowane na terenie Czech, Słowacji, Niemiec oraz Polski” – pisze Zbigniew Konieczek.

Pełny raport roczny zawierający sprawozdanie finansowe Grupy Newag za rok 2020 dostępny jest [tutaj].

hp

Spółka Polregio pomimo pandemii utrzymała w ubiegłym roku wysokie przychody na poziomie blisko 1,5 mld zł. Przewoźnik wypracował 23 mln zł zysku netto. Zadłużenie finansowe spółki zmniejszyło się o ponad 30 mln zł, a koszt działalności gospodarczej o 11 mln zł.

Dobre wyniki zostały osiągnięte mimo bardzo niekorzystnych warunków rynkowych wywołanych pandemią COVID-19, w tym zamknięcia gospodarki wiosną oraz jesienią, które spowodowały znaczący spadek liczby pasażerów. Po raz pierwszy w swojej 20-letniej historii, w 2020 r. Polregio podpisało wieloletnie umowy przewozowe z samorządami 14 województw na obsługę połączeń kolejowych o wartości 9 mld, w tym w 8 regionach aż na 10 lat. Zapewnia to spółce stabilną perspektywę finansową w okresie długoterminowym. Ponadto, w 2020 r. przewoźnik wyszedł z definicji spółki będącej w trudnej sytuacji ekonomicznej, co pozwala mu planować modernizację oraz zakup nowego taboru.

Dodatni wynik finansowy wypracowaliśmy dzięki efektywnemu zarządzaniu i ogromnej mobilizacji wszystkich pracowników, przy wsparciu właściciela - Agencji Rozwoju Przemysłu - i dzięki dobrej współpracy z samorządami województw oraz stroną społeczną. Przed nami ogromne wyzwania modernizacji i wymiany taboru na nowoczesny tak, aby podróż POLREGIO stała się jeszcze bardziej komfortowa i konkurencyjna. Stąd intensywnie pracujemy nad planem pozyskania nowych pojazdów i modernizacji obecnie eksploatowanych, przy wykorzystaniu najbardziej optymalnego modelu finansowego. Do Krajowego Planu Odbudowy złożyliśmy wnioski dotyczące zakupu i modernizacji taboru łącznie na ponad 6 mld zł. Naszym celem jest m.in. dalszy intensywny rozwój i walka z wykluczeniem komunikacyjnym, które w Polsce może dotykać nawet 15 mln obywateli. Pozyskanie nowego taboru umożliwi nam, we współpracy z samorządami, rozbudowanie siatki oraz częstotliwości połączeń kolejowych” – mówi Artur Martyniuk, Prezes Zarządu Polregio.

W tym roku mija 20 lat Polregio - największego pasażerskiego przewoźnika w Polsce. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi 27%. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Źródło tekstu: Polregio/Serwis Kolejowy

Według wstępnych wyników finansowych Grupa TORPOL, jeden z wiodących podmiotów na rynku budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce, osiągnęła w 2020 roku historycznie rekordowe zyski. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł niemal 100 mln zł (+ 33 proc. r/r), a zysk netto: 48,6 mln zł (+ 64 proc. r/r).

Przychody netto ze sprzedaży osiągnęły wartość prawie 1,4 mld zł (- 13 proc. r/r). Portfel zamówień Grupy na koniec 2020 roku wynosił ponad 1,6 mld zł netto, a jego średnia rentowność na sprzedaży brutto za ostatnie 12 miesięcy wynosi prawie 7,2 proc. Grupa jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej, co odzwierciedla rekordowa pozycja gotówkowa (ok. 405 mln zł na koniec ub.r.).

Jesteśmy bardzo zadowoleni z uzyskanych wyników, które osiągnęliśmy dzięki wieloletniej, konsekwentnej i pełnej zaangażowania pracy wszystkich pracowników w ubiegłym roku, w którym skala trudności i wyzwań, z jakimi przyszło nam się zmierzyć, była niespotykana. W takich okolicznościach TORPOL zakończył i rozliczył większość trudnych kontraktów pozyskanych w 2016 i 2017 roku z wyższą rentownością niż pierwotnie planowana. Ponadto coraz większy wpływ na osiągnięte wyniki miał rosnący udział kontraktów charakteryzujących się wyższą niż średnia marżą brutto na sprzedaży. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że te bardzo dobre wyniki finansowe na każdym poziomie rachunku zysków wspierają wygenerowane wysokie, dodatnie przepływy z dz. operacyjnej, z rekordowym poziomem gotówki na rachunkach bankowych – powyżej 400 mln zł.

Dotychczas Grupa Torpol nie odczuła w istotny sposób trudności związanych z pandemią. Jest to zasługa nie tylko szybkiej reakcji na bieżące wydarzenia w kraju i wdrożenia odpowiednich regulacji wewnętrznych w biurach i na budowach Grupy, ale przede wszystkim profesjonalnej postawie naszych pracowników, którzy zachowują się odpowiedzialnie i przestrzegają obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Ponadto szybko wypracowaliśmy wspólnie z zamawiającym, inżynierami kontraktów, podwykonawcami i dostawcami nowe zasady współpracy, dzięki którym mimo obowiązującej w dalszym ciągu trudnej sytuacji na rynku związanej z pandemią koronawirusa, zachowaliśmy ciągłość operacyjną na wszystkich kontraktach, wysoką jakość realizacji prac budowlanych, a także ciągłość i terminowość dostaw większości materiałów i surowców.

Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, rok 2021 powinien być dla Grupy Torpol porównywalny do 2020 roku, gdyż wynika to wprost z realizacji posiadanego portfela zleceń. Aktualnie skupiamy się na płynnej i terminowej realizacji prac budowlanych przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa w warunkach reżimu sanitarnego i utrzymaniu satysfakcjonującej rentowności prowadzonych kontraktów, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w ogłaszanych postepowaniach przetargowych na rynku modernizacji i rewitalizacji infrastruktury kolejowej, dworców, ale również w sektorze tramwajowym i obiektów inżynieryjnych. Jesteśmy dzisiaj bardzo dobrze przygotowani do realizacji dużych, trudnych, wielobranżowych nowych projektów i czekamy na ich wypuszczenie przez zamawiających na rynek na przełomie II i III kwartału br. Jest to potrzebne nie tylko Torpolowi, ale też całemu rynkowi wykonawców oraz dostawców. Posiadamy zaangażowaną, młodą, ale już doświadczoną i bardzo dobrze przygotowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, skuteczne i kompetentne obszary wsparcia organizacyjno-finansowo-prawnego, jedno z najlepiej wyposażonych w maszyny wysokospecjalistyczne zaplecze techniczne, bardzo stabilną sytuację finansową oraz sprawdzonych, współpracujących od wielu lat podwykonawców i dostawców, co gwarantuje sprawną, jakościowo dobrą i terminową realizację prac – mówi Grzegorz Grabowski, prezes TORPOL S.A.

Konsekwentnie rozwijana jest także działalność spółki Torpol Oil&Gas, która posiada unikatowe kompetencje w zakresie projektowania i realizacji technologicznych, wysoce innowacyjnych systemów i urządzeń dla obszarów przetwórstwa oraz wydobycia ropy i gazu, jak również przemysłu chemicznego. Firma posiada rekordowy portfel zleceń i trzeci rok z rzędu wygenerowała najwyższe przychody oraz wynik finansowy – zaznacza Grzegorz Grabowski Prezes TORPOL S.A.

TORPOL S.A. według wstępnych wyników finansowych osiągnął przychody netto ze sprzedaży na poziomie prawie 1,3 mld zł (-16% r/r). Wygenerowany zysk ze sprzedaży brutto wyniósł 93,3 mln zł (+33% r/r), a zysk netto 47 mln zł. Spółka planuje publikację raportu rocznego 12 marca br.

Źródło tekstu: Torpol.pl/Serwis Kolejowy

Po trzech kwartałach ubiegłego roku Newag odnotował skonsolidowane przychody w wysokości 803,5 mln zł. Oznacza to wzrost o 48,5%. Zwiększył się także zysk netto nowosądeckiego producenta taboru, a portfel zamówień na rok obecny jest na tym samym poziomie co w 2020 r. - powiedział w rozmowie z PAP Biznes prezes spółki Zbigniew Konieczek.

Ubiegły rok okazał się dla Newagu rekordowym. Zysk EBITDA wzrósł o 117% i wyniósł 803,5 mln zł. Przychód netto osiągnięty przez spółkę to 112,9 mln zł, co oznacza, że zwiększył się o 217,6%. Dobra passa sprzyja nowosądeckiemu producentowi taboru także w tym roku. Zdaniem prezesa zakładów, portfel zamówień na 2021 r. jest podobny do tego, jaki odnotowano w roku ubiegłym, kiedy wyniósł on 1,2 mld zł.

Zbigniew Konieczek zaznaczył, że większość zamówień, jakie Newag realizować będzie w tym roku, została już zakontraktowana. Spółka dostarczy m.in. lokomotywy dla PKP Cargo i Lotos Kolej, a także składy pasażerskie dla przewoźników regionalnych.

Newag stale monitoruje rynek przetargów na dostawę taboru kolejowego nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Duże nadzieje wiążemy z Krajowym Planem Odbudowy (KPO), który ma zostać zatwierdzony w pierwszej połowie bieżącego roku. Liczymy, że sprawne przyznanie środków beneficjentom pozwoli na szybkie ogłoszenie postępowań przetargowych jeszcze w 2021 roku" – poinformował w rozmowie z PAP Biznes prezes Newagu.

Ubiegły rok upłynął spółce pod znakiem inwestycji. Newag przeznaczył środki m.in. w rozwój hal produkcyjnych, budowę nowego centrum logistycznego oraz zakup nowoczesnych maszyn do naprawy i produkcji taboru. Istotnym krokiem było także uruchomienie jedynego w Polsce [toru testowego], umożliwiającego badanie pojazdów wykorzystujących różne napięcie. Łącznie po trzech kwartałach na rozwój spółki wydano 61 mln zł.

"Plan inwestycyjny na rok 2021 zakłada kontynuację wdrażanych inwestycji w modernizację parku maszynowego oraz w dalszą rozbudowę infrastruktury. Z zaplanowanej kwoty 25 mln zł wydatków na program inwestycyjny niemal połowa zostanie przeznaczona na zakup nowych urządzeń. Spółka planuje kontynuować wydatki na cele proekologiczne, w tym w szczególności nakłady na instalacje fotowoltaiczne. Część środków sfinansuje modernizację obiektów, infrastruktury i maszyn" – powiedział Konieczek.

hp

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram